دارایی های دانش آموز پناهنده: منابع اضافی

چه آن را دوست دارم به بچه های جدید و یک پناهنده?
2016 مقاله از بله! مجله در افزایش پناهندگان در شهر کوچک و مدارس حومه.

4 راه مهاجر حکمت فرهنگی است الهام بخش امریکا
این مقاله هافینگتون پست توسط Rohit کومار مذاکرات در مورد اثرات اجتماعی و فرهنگی مثبت مهاجران, فراتر از کمک های اقتصادی مورد بحث.

برتر مهارتهای اجتماعی دوزبانه
مقاله نیویورک تایمز کاترین Kinzler در دوزبانگی را نشان می دهد دانش آموزان چند زبانه ممکن است در راه شناخت ناشناخته بهره مند, مانند بهبود عملکرد اجرایی.

BRYCS' فهرست کتاب کودکان در مورد تجربه پناهنده و مهاجر
پیشنهادی خواندن برای کلاس درس.